Centrum TMT logo

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA CENTRUM TMT SPÓŁKA JAWNA

Administratorem danych osobowych Kandydatów pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest „Centrum TMT” Tadeusz Kwiędacz, Tomasz Kwiędacz – spółka jawna z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 151 (58-200), KRS: 0000149330. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Kandydata możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email rodo@centrumtmt.com.pl .

  • Dane osobowe Kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego:
  1. na żądanie Kandydata do pracy przez co rozumie się otrzymanie przez Administratora CV/listu motywacyjnego – w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 221 Kodeksu pracy) natomiast inne dane, w tym wizerunek oraz adres zamieszkania, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w każdym czasie.
  2. w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji – w razie wyrażenia przez Kandydata zgody na przetwarzanie danych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeśli w dokumentach zawarte są dane o charakterze wrażliwym – na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba że Kandydat wyraził zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacji, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia ich pozyskania.
  • Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody. Kandydat ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO – w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  • Odbiorcami danych osobowych Kandydata mogą być podmioty, którym „Centrum TMT” j.  zleci przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych.
  • Podanie przez Kandydata danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Kandydata innego rodzaju danych osobowych jest dobrowolne.
  • Dane Kandydata nie będą przetwarzanie w sposób automatyczny i nie będą profilowane.