Centrum TMT logo

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

przez 
„Centrum TMT” Tadeusz Kwiędacz, Tomasz Kwiędacz – spółka jawna z siedzibą w Dzierżoniowie

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem który decyduje o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z usługami świadczonymi przez nas w salonie w Dzierżoniowie (ul. Świdnicka 151) oraz w salonie we Wrocławiu (ul. Horbaczewskiego 75), jest „Centrum TMT” Tadeusz Kwiędacz, Tomasz Kwiędacz – spółka jawna z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 151 (58-200), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000149330, NIP: 8821869772, REGON: 891138174.

W jaki sposób można się z nami skontaktować?

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres: rodo@centrumtmt.com.pl .

Kontakt jest możliwy również drogą tradycyjną, pisemnie na adres naszej siedziby: ul. Świdnicka 151, 58-200 Dzierżoniów lub poprzez osobistą wizytę w jednym z naszych salonów.

W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas w celu sprzedaży pojazdów nowych i używanych oraz realizacji wybranych przez Państwa usług w naszych salonach w Dzierżoniowie i we Wrocławiu, a także w ramach prowadzonej przez nas działalności handlowej, marketingowej i promocyjnej, w szczególności w celu:

 • realizacji zawieranych z Klientami umów sprzedaży samochodów osobowych, samochodów dostawczych oraz samochodów używanych, a także związanych z nimi praw wynikających z udzielonej gwarancji lub z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • sprzedaży części i akcesoriów oraz związanych z nimi praw wynikających z udzielonej przez producenta gwarancji lub z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • realizacji zlecenia wykonania usługi serwisowej, naprawy oraz związanych z nią praw wynikających z gwarancji lub rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • przygotowania i realizacji zamówionej przez Klienta jazdy testowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wynajmu samochodu zastępczego na czas naprawy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); podjęcia działań bezpośrednio poprzedzających zawarcie z nami umowy lub wykonanie zlecenia, w tym udzielenia odpowiedzi na wysłane do nas zapytanie, przesłanie zamówionej przez Klienta informacji o naszej ofercie handlowej, umówienia wizyty w serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • przygotowania i przedstawiania ofert finansowania zakupu pojazdów i oferty ubezpieczenia, obsługa związanych z nimi zapytań oraz pośredniczenie w zawieraniu umów z zewnętrznymi podmiotami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • działalności marketingowej oraz przedstawiania ofert handlowych i informowania o promocjach – w tym przedstawiania ofert związanych z serwisowaniem pojazdu, powiadomienia o terminach dokonania przeglądu oraz konserwacji, przedstawianie indywidualnych lub spersonalizowanych reklam ofert, produktów i usług, dobierania ofert produktów i usług motoryzacyjnych pod kątem potrzeb, zainteresowań i profilu Klienta, kontakt w celu realizacji działań posprzedażowych polegających na analizie i badaniu satysfakcji Klienta, zainteresowania marką, produktami i usługami, zaproszenia do udziału w imprezach promocyjnych i konkursach – za pomocą wiadomości email, sms oraz telefonicznie – na podstawie udzielonej przez Klienta zgody lub w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem w ramach marketingu kierowanego bezpośrednio do Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z zawartymi umowami lub realizowanymi usługami, będące realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu lub interesu podmiotu trzeciego, o czym zostaną Państwo poinformowani (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • wszelkiego rodzaju działalności związanej z wykonywaniem przez nas obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe Klienta?

Odbiorcami danych osobowych Klienta są w szczególności podmioty ściśle współpracujące z nami jako Autoryzowanym Dealerem Marki Škoda. Dane osobowe Klienta pozyskiwane w związku z dostawą zamówionego przez Klienta pojazdu, części, akcesoriów, wykonaniem zamówionych usług, oraz w celach marketingowych i handlowych przekazywane są do Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP) oraz do Škoda Auto a.s. z siedzibą Mladá Boleslav, tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, Czechy, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejskim w Pradze pod numerem pliku B 332. Ponadto możemy przekazywać dane osobowe podmiotom w ramach własnej obsługi IT oraz obsługi księgowej na zasadzie powierzenia danych osobowych do przetwarzania, a także podmiotom, którym zlecimy czynności w zakresie usług marketingowych, badań rynku oraz podmiotom wspierającym organizację i realizację wydarzeń.

Przez jaki czas będziemy przechowywali Państwa dane osobowe?

Dane osobowe Klientów są przez nas przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu, w związku z którym zostały pozyskane. W zależności od okoliczności, w jakich pozyskano dane osobowe Klienta, ich okres przechowywania może się różnić:

 • dane pozyskane w związku ze sprzedażą samochodów i świadczeniem usług w ramach prowadzonej przez nas działalności (serwis, naprawa, jazda testowa, pojazd zastępczy) – przez czas trwania umowy i okres świadczenia usługi, a następnie przez okres uprawnień wynikających z rękojmi i udzielonej gwarancji, nie krócej niż przez okres przechowywania wynikający z obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – zasadniczo nie dłużej niż przez okres 6 lat od dnia wykonania umowy lub zakończenia świadczenia usługi na rzecz Klienta;
 • dane osobowe, w tym dane kontaktowe, pozostawione przez Klienta w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie – do momentu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, jeśli nie wyrazili Państwo równocześnie zgody na otrzymywanie w przyszłości informacji handlowych, marketingowych oraz newslettera;
 • dane pozostawione w celu przygotowania oferty finansowania zakupu pojazdu i ubezpieczenia oraz w związku z umową kredytu, leasingu lub ubezpieczenia – przez czas ich trwania, a następnie przez okres przechowywania niezbędny dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – nie dłużej niż przez okres 6 lat od dnia zawarcia umowy przez Klienta;
 • dane przetwarzane w celach marketingowych, handlowych i promocyjnych – dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres pięciu lat od ostatniego kontaktu, chyba że dojdzie do wcześniejszego wycofania udzielonej zgody albo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych w tym celu;
 • przez okres, przez jaki dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – zasadniczo nie dłużej niż przez okres 6 lat;
 • w każdym przypadku nie krócej niż przez okres przechowywania wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych;
 • prawo do żądania sprostowania danych,
 • prawo do żądania usunięcia danych (jeśli nie zachodzą po naszej stronie inne podstawy do ich przetwarzania),
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych przez wskazany przez Państwa okres gdy jest to uzasadnione w przypadkach wymienionych w art. 18 ust. 1 RODO,
 • prawo do przeniesienia danych do innego odbiorcy,
 • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody (w tym zgody marketingowej) w dowolnym momencie.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu gdy kontaktujemy się z Państwem w celu przedstawiania ofert marketingowych na pozostawione nam dane kontaktowe.

Odpowiednie żądanie mogą Państwo skierować na adres email: rodo@centrumtmt.com.pl.

Przysługuje Państwu ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),

Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz wszelkich innych regulacji służących stosowaniu RODO.

Czy podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy, realizacji zleconej przez Państwa usługi lub przygotowania zindywidualizowanej oferty. Podanie danych wykraczających poza dane zawarte w Umowie lub Zleceniu jest dobrowolne.

Wyrażenie przez Klienta zgody na kontakt w celach marketingowych i otrzymywanie informacji drogą elektroniczną jest zawsze dobrowolne – mogą Państwo w każdym czasie wycofać zgodę lub ograniczyć jej zakres kontaktując się z nami na adres email: rodo@centrumtmt.com.pl .